تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
نصب دربهای اتوماتیک شیشه ای بیمارستان بو علی نکا

نصب دربهای اتوماتیک شیشه ای بیمارستان بو علی نکا

نصب مدل COMFY 2400  دربهای اتوماتیک شیشه ای MIG  در بیمارستان بو علی نکا توسط نماینده شرق استان مازندران MIG .