تلفن تماس
88481020- 021
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب محافظ متروز

سیستم درب های محافظ سکو مترو جهت محافظت افراد از سقوط در ریلهای مترو درنطر گرفته شده است. این سیستم ها با برقراری ارتباط با قطار و مرکز کنترل پس از ورود قطار به ایستگاه هم زمان با بازشدن درب قطار باز و بسته می گردند.