تلفن تماس
88481020- 021
ایمیل
info@mandegardoor.com

دربهای اتوماتیک بیمارستانی DITEC

مناسب برای استفاده در:

 • اتاق جراحی
 • اتاق رادیولوژی
 • اتاق های ایزوله
 • مراکز توانبخشی
 • مراکز جراحی محدود،پزشکان، دندانپزشکان
 • دیگر بخش ها
 • صنایع داروسازی
 • محیط های ایزوله شده در برابر صدا و اتاقهای ضبط
 • آزمایش های الکترونیکی
 • آزمایشهای آنالیز و تجزیه (دارویی و بخش شیمیایی)
 • جابجایی دربها با لنگه های سنگین و خاص