تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
راه بند الکتریکی در اتوماتیک

راه بند الکتریکی در اتوماتیک

راه بند الکتریکی در اتوماتیک در درب اتوماتیک برای کنترل کردن عبور و مرور وسایل نقلیه از راه بند الکتریکی اتوماتیک بهره میگیرند که معمولا به شکل یک میله با وزنه در انتهای آن که در مسیر وسیله ی نقلیه به صورت افقی قرار می گیرد و از عبور وسایل نقلیه غیر مجاز جلو گیری کند . راه اندازی درب اتوماتیک نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم و تابلو تکمیل کردن سیم بندی تابلو و تجهیزات سیستمی آن رگلاژ میکرو سوئیچ هایی که درمسیر حرکت درب اتوماتیک هستند . مراحل باز و بسته شدن درب اتوماتیک با تست قدم به قدم عملکرد مطلوب با تنظیم میکرو پروسسور نصب تجهیزات وامکانات مکانیکی و الکتریکی در درب اتوماتیک هر سیستم درب اتوماتیک مشخصات خاصی دارد که برپایه دستورالعمل سازنده اش و برطبق استانداردهای سیمکشی ساختمان نصب می شود . سیم بندی تابلو و تجهیزات الکتریکی درب اتوماتیک : هر برد الکترونیکی به ولتاژ تغذیه مستقیم خاص خودش برای راه اندازی نیاز دارد و در درب اتوماتیک عامل اصلی حرکت موتورالکتریکی می باشد و موتورالکتریکی بصورت یک سرعته یا چند سرعته می تواند باشد ، چپ گرد یا راست گرد باشد که چگونگی ایجاد هر یک از این حالتها بوسیله سیمهای ورودی به سیستم موتور درب اتوماتیک معلوم می گردد و تعدادی سنسور از قبیل میکرو سوئیچ ها ، فرستنده و گیرنده های مادون قرمز به محل خود بر روی برد کنترل درب اتوماتیک نصب می گردد.