تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو جهت محافظت افراد از سقوط در ریلهای مترو درنظر گرفته شده و در 3 مدل زیر می باشد:

  1. درب محافظ سکو مترو تمام بسته (full height)

  2. درب محافظ سکو مترو نیمه بسته (half height)

  3. درب محافظ سکو مترو کوتاه (semi height)

درب اتوماتیک محافظ سکو مترو با برقراری ارتباط با قطار و مرکز کنترل پس از ورود قطار به ایستگاه هم زمان با بازشدن درب قطار باز و بسته می گردند.